Aktywność fizyczna

Aktywność fizyczna definiowana jest jako każdy ruch ciała wytwarzany przez mięśnie szkieletowe, który wymaga wydatku energetycznego – w tym działań podejmowanych podczas pracy, zabawy, prowadzenia prac domowych, podróży oraz zaangażowanie w zajęciach rekreacyjnych (WHO)

Do podstawowych składowych aktywności fizycznej, które umożliwiają jej analizę należą:

1) częstotliwość – liczba dni w tygodniu, miesiącu, w których podejmowany jest wysiłek fizyczny itp.

2) intensywność – np. umiarkowana, wysoka

3) czas trwania wysiłku

4) typ - naturalne formy ruchu takie jak marsz, bieganie, pływanie oraz formy realizowane w zakresie zajęć o charakterze sportowym lub rekreacyjnym.

Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży warunkuje rozwój somatyczny, społeczny, psychiczny, intelektualny. Zalecana minimalna aktywność fizyczna w okresie rozwojowym wynosi 60 minut dziennie, z przewagą wysiłków o charakterze tlenowym (intensywność umiarkowana) oraz minimum 3 razy w tygodniu wysiłki o wysokiej intensywności wzmacniające mięśnie i kości. Alternatywą jest wykonywanie przez dzieci szkolne i młodzież od 12000 do 15000 kroków dziennie oraz przez młodsze dzieci w wieku 3–5 lat 6000 – 8000 kroków dziennie

Aktywność fizyczna osób dorosłych i starszych wspiera zdrowie poprzez umożliwienie utrzymania właściwej dla zdrowia masy ciała i jej składowych, profilaktykę osteoporozy, spowolnienie procesów inwolucyjnych oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób (układu krążenia, metabolicznych, nowotworowych, depresji).

Zalecana minimalna aktywność fizyczna dla osób dorosłych i starszych wynosi 150 minut tygodniowo wysiłków o umiarkowanej intensywności (ćwiczenia o charakterze tlenowym wykonywane nieprzerwanie minimum przez 10 minut) lub 75 minut tygodniowo wysiłków o wysokiej intensywności (lub zrównoważenie obu wytycznych). Minimum 2 razy w tygodniu powinny być podejmowane wysiłki fizyczne ukierunkowane na wzmocnienie dużych grup mięśniowych.

Zaleca się także monitorowanie codziennej aktywności fizycznej analizując liczbę wykonanych kroków, która powinna wynosić min. 10000.

Wśród powszechnie stosowanych metod oceny aktywności fizycznej wymienia się:

1) kwestionariusze (ankieta, wywiad),

2) metodę obserwacji (bezpośrednia, pośrednia),

3) mierniki ruchu (krokomierze, akcelerometry, czujniki ruchu (służące do samokontroli i wspomagające efektywność treningu),

4) rejestratory parametrów fizjologicznych (częstość skurczów serca).


Do metod laboratoryjnych służących ocenie aktywności fizycznej człowieka zaliczają się:

1) metoda podwójnie znakowanej wody, 2) kalorymetria bezpośrednia, 3) kalorymetria pośrednia.

WIĘCEJ INFORMACJI PO ZALOGOWANIU (używając kodu z książki)