Testowanie sprawności fizycznej

Test motoryczny może być definiowany jako próba, której poddawany jest człowiek w celu sprawdzenia jego właściwości motorycznych. Jest narzędziem służącym do przeprowadzenia oceny poziomu motorycznego człowieka lub grupy osób. Testy umożliwiające ocenę motoryczności człowieka występują pod nazwą testu sprawności fizycznej, testu sprawności motorycznej, indeksu sprawności fizycznej, miernika sprawności fizycznej, miernika rozwoju, testu uzdolnień ruchowych czy też testu sprawności funkcjonalnej.
Testy można podzielić
np.: 

1) ze względu na cel stawiany w końcowej analizie (pedagogiczne i laboratoryjne), 
2) sposób podejścia do oceny i interpretacji wyników pomiaru sprawności fizycznej (tradycyjne, instrumentalne), 
3) sposób podejścia do badania sprawności fizycznej i motorycznej (syntetyczne, analityczne), 
4) metody oceny różnych elementów sprawności fizycznej i motorycznej (z użyciem aparatury, bez użycia aparatury), 
5) liczbę badanych osób oraz zakres użytkowania (populacyjne, indywidualne), 
6) stopień zweryfikowania i zakres użytkowania (standaryzowane, niestandaryzowane).

Wśród zasad stosowanych w konstruowaniu nowych narzędzi badawczych (testów motorycznych) należy uwzględnić takie kryteria jak: obiektywność, trafność, rzetelność, standaryzację, normalizację.

Do popularnych i zalecanych testów służących do diagnozy motoryczności człowieka zaliczany jest Europejski test sprawności fizycznej – Eurofit (test dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym), test funkcjonalnej oceny tzw. FMS (Functional Movement Screen) przeznaczony dla osób dorosłych oraz Senior Fitness Test kierowany do osób starszych.

W skład testu Eurofit wchodzą próby umożliwiające ocenę zdolności kondycyjnych (siła, szybkość, wytrzymałość)  i koordynacyjnych, do których należą: 
1) postawa równoważna, 
2) stukanie w krążki, 
3) skłon w siadzie, 
4) skok w dal z miejsca, 
5) zaciskanie ręki, 
6) siady z leżenia, 
7) zwis na drążku, 
8) bieg 10 x 5m, 
9) bieg wahadłowy na odcinku 20 m lub cykloergometryczny test PWC170.

Test Functional Movement Screen jest narzędziem oceniającym dysfunkcję wzorców ruchowych. W skład FMS wchodzą: 
1) głęboki przysiad,
2) przeniesienie nogi nad płotkiem, 
3) przysiad w wykroku, 
4) ocena mobilności obręczy barkowej, 
5) aktywne uniesienie wyprostowanej nogi, 
6) ugięcie ramion w podporze, 
7) test stabilności rotacyjnej tułowia.

Szczególnie polecanym testem do diagnozy motoryczności ludzi w starszym wieku jest Senior Fitness Test, na który składają się takie próby motoryczne jak: 
1) wstawanie z krzesła,
2) zginanie przedramienia z ciężarkiem, 
3) skłon w przód (w siadzie na krześle), 
4) zbliżanie rąk za plecami, 
5) wstań i idź, 
6) 6- lub 2-miuntowy marsz.
WIĘCEJ INFORMACJI PO ZALOGOWANIU (używając kodu z książki)