Struktura motoryczności

Struktura motoryczności:
• strona potencjalna,
• strona efektywna.

W stronie potencjalnej wyróżnia się:
• predyspozycje,
• zdolności motoryczne,
• umiejętności ruchowe.

W stronie efektywnej wyróżnia się:
• sprawność motoryczną,
• sprawność fizyczną.

W grupie predyspozycji motorycznych wyróżnia się:
• predyspozycje morfologiczno-strukturalne,
• predyspozycje energetyczne,
• predyspozycje koordynacyjne,
• predyspozycje psychiczne.

W grupie zdolności motorycznych wyróżnia się:
• zdolności siłowe,
• zdolności szybkościowe,
• zdolności wytrzymałościowe,
• zdolności koordynacyjne.

Umiejętności ruchowe dzielą się na:
• elementarne,
• specjalne.

Definicje sprawności fizycznej i motorycznej:
• Sprawność motoryczna
Stopień uzewnętrznienia poziomu zdolności motorycznych i umiejętności ruchowych osobnika w konkretnych aktach ruchowych.
• Sprawność fizyczna
Poziom zaradności i samodzielności motorycznej w różnych sytuacjach zewnętrznych.
Za wysoce sprawnego fizycznie uznamy takiego człowieka, który charakteryzuje się:

 • względnie dużym zasobem opanowanych ćwiczeń ruchowych,
 • wysoką wydolnością układu krążenia, oddychania, wydzielania i termoregulacji,
 • pewnymi prawidłowościami w budowie ciała,
 • afirmującym fizyczną aktywność stylem życia.

Podział koncepcji sprawności fizycznej:
• mechanistyczno-biologiczne,
• behawioralno-kulturowe,
• motoryczne,
• fizjologiczno-medyczne (zdrowotne).

Koncepcja health-related fitness (H-RF) odnosi się do tych komponentów sprawności, które są efektem korzystnego i niekorzystnego wpływu zwykłej aktywności fizycznej oraz które mają związek z poziomem stanu zdrowia. Komponenty te są określone jako:

 • zdolność do podejmowania codziennej aktywności z wigorem i żwawo,
 • stan cech i zdolności, który wskazuje na niskie ryzyko przedwczesnego rozwoju chorób i osłabienia sił w wyniku małej aktywności.
  Komponenty koncepcji H-RF:
  • morfologiczny,
  • mięśniowy,
  • motoryczny,
  • krążeniowo-oddechowy,
  • metaboliczny.

Wiek rozwojowy (dojrzałości biologicznej) wykorzystywany w ocenie sprawności fizycznej obejmuje najczęściej:
• wiek morfologiczny,
• wiek metaboliczny.