Aktywność fizyczna

Definicja aktywności fizycznej
Każdy ruch ciała wytwarzany przez mięśnie szkieletowe, która wymaga wydatku energetycznego – w tym działań podejmowanych podczas pracy, zabawy, prowadzenia prac domowych, podróży oraz zaangażowanie w zajęciach rekreacyjnych (WHO)

Komponenty / Składowe aktywności fizycznej:
• częstotliwość,
• intensywność,
• czas,
• typ.

Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży warunkuje rozwój:
• somatyczny,
• społeczny,
• psychiczny,
• intelektualny.
Zalecenia:
• Minimalna aktywność fizyczna 60 minut dziennie, z przewagą wysiłków o charakterze tlenowym (intensywność umiarkowana), oraz minimum 3 razy w tygodniu wysiłki o wysokiej intensywności wzmacniające mięśnie i kości,
• 12000 – 15000 kroków dziennie dzieci szkolne i młodzież,
• 6000 – 8000 kroków dziennie dzieci młodsze (3–5 lat).

Aktywność fizyczna osób dorosłych i starszych wspiera zdrowie:
• umożliwia utrzymanie właściwej dla zdrowia masy ciała i jej składowych,
• profilaktyka osteoporozy,
• spowalnia procesy inwolucyjne,
• zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób (układu krążenia, metabolicznych, nowotworowych, depresji).
Zalecenia:
• minimalna aktywność fizyczna 150 minut tygodniowo wysiłków o umiarkowanej intensywności (ćwiczenia o charakterze tlenowym wykonywane nieprzerwanie minimum przez 10 minut) lub 75 minut tygodniowo wysiłków o wysokiej intensywności (lub zrównoważenie obu wytycznych),
• minimum 2 razy w tygodniu wysiłki wzmacniające siłę dużych grup mięśniowych,
• 10000 kroków dziennie.

Metody oceny aktywności fizycznej:
• kwestionariusze (ankieta, wywiad),
• obserwacja (bezpośrednia, pośrednia),
• mierniki ruchu
– krokomierze,
– akcelerometry,
– czujniki ruchu (służące do samokontroli i wspomagające efektywność treningu),
– rejestratory parametrów fizjologicznych (częstość skurczów serca).

• Metody laboratoryjne
– metoda podwójnie znakowanej wody,
– kalorymetria bezpośrednia,
– kalorymetria pośrednia.